237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
giới thiệu  
 
  Giá»›i thiệu Công Ty
  Quá trình hình thành và phát triển
  Những thành tá»±u đạt được
  Quá trình tăng vốn
  Các văn phòng trá»±c thuá»™c
  CÆ¡ cấu bá»™ máy công ty
  Danh Sách Cán Bá»™ Quản Lý
  Các chứng chỉ
 
Trang chủ > Giới thiệu
 
Cơ cấu bộ máy công ty

- Đại Hội đồng cổ đông: là tổ chức quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Hội đồng Quản trị: Số thành viên của HĐQT gồm 07 thành viên. Hội đồng Quản trị Công ty là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Ban Kiểm soát: Số thành viên của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và kiểm tra nội bộ của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc: Ban tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm, gồm 04 thành viên là Tổng Giám đốc và các Phó tổng Giám đốc.
Tổng Giám đốc là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, song song đó là người tham mưu cho Hội đồng quản trị về mặt hoạch định các mục tiêu, chính sách.
Các Phó tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc thường trực tại Công ty.
Các phòng ban chức năng

  • Phòng Tổ Chức Hành Chánh
  • Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch
  • Phòng Kinh Doanh
  • Phòng Quản Lý Chất Lượng và Phát triển sản phẩm
  • Phòng Cơ Điện Lạnh & Xây Dựng Cơ Bản
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution