237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Họp HĐQT
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị quyết Họp HĐQT
  Điều Lệ Và Quy Chế Công Ty Cadovimex
  Báo Cáo Bán Hàng
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Ngày 12/05/2023 cty cadovimex công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tải fine : "Giấy uy quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine : " Quyết định của HĐQT về thành lập hội đồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine : " Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine : " Danh sách cổ đông tham dự"

Tải fine : "Biên Bản kiểm tra tư cách cổ đông".

Tải fine : "Quyết toán thù lao năm 2022".

Tải fine : "Quyết định về chế độ thù lao"

Tải fine : " phiếu biểu quyết".

Tải fine : "Biên bản kiểm phiếu".

Tải fine : "Biên bản họp ĐHHĐCĐ thường niên năm 2023"

Tải fine : "Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023"

 
Ngày 18/04/2023 Cty Cadovimex Công bố Thông báo mời họp DHDCD thường niên 2023

Tải fine : "Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine: "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tai fine: : "Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:.

Tải fine: "Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine: "Quyết định ban hành quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tài fine: "Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine: "Chường trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023".

Tải fine: "Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT "

 
Ngày 04/10/2022 Công ty Cadovimex công bố Đại hội cổ đông ngày 03/10/2022

Tải fine : "Thông báo đại hội cô đông ngày 03/10".

               " Giấy ủy quyền tổ chức ĐHĐCĐ"

               " Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022"

               " Biên bản đại hội đồng cổ đông 2022"

               " Biên bản kiểm phiếu bầu "

              "Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông"

             " Thay đổi trưởng ban KS"

            " Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT"

          " Quyết định bổ nhiệm TV BKS"

         "Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS"

        " Tờ trình thông qua ban chủ tọa, thư ký,..."

       " Quyết định miễn nhiệm TV BKS, HĐQT"

    " Quyết định thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới"

     " Tờ trình từ chức BKS"

     "Quy chế bầu BKS, tv HĐQT"

     "Quyết định bổ nhiệm trưởng ban KS" 

 
Ngày 09/09/2022 Cty Cadovimex công bố Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2022

Tải fine : " Thông Báo Mời họp HĐCĐ thường niên 2022 "

              " Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022"

              " Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022"

              " Chương Trình DHĐCĐ thường niên 2022"

               " Quy Chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022"

                " Quyết định ban hành quy chế ĐHĐCĐ 2022"

                " Quyết định thành lập ĐHĐCĐ thường niên 2022"

 
Ngày 03/08/2022 Cty Cadovimex Thông Báo: Ngày 29/08/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông
Tải fine : "Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu" .
 
Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2021
Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2021
Nghi Quyết HĐQT về việc ĐHCĐ bất thường
Công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ_2017
Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ_2017
Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (Năm 2016)
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution