237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Đại Hội Cổ Đông
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông
  Điều Lệ và Quy Chế
  Bản Cáo Bạch
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Trang chủ >Tin tức
 
Ngày 29/08/2022 là ngày đăng ký cuối cùng
Tải fine : "Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu" .
 
Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2021

Tải fine :"Chuong_trinh_dai_hoi_co_dong_2021"

Tải fine :"Quyet_dinh_ban_hanh_quy_che_dai_doi_2021"

Tải fine :"Quy_che_dai_hoi_co_dong_2021"

Tải fine:"Quy_che_bau_cu_DHCD_2021"

Tải fine :"Giay_xac_nhan_tham_gia_DHCD_2021"

Tải fine :"Giay_uy_quyen_tham_gia_DHCD_2021"

Tải fine :"To_trinh_thay_doi_dia_chi_tru_so_chinh_cong_ty_2021"

Tải fine :"To_trinh_bau_dai_hoi-quan_tri-va_TV_BKS_2021"

Tải fine :"To_trinh_thay_doi_dieu_le_cong_ty_2021"

Tải fine:"Giay_de_cu_ung_vien_HDQT"

Tải fine:"Giay_de_cu-ung-vien_BKS"

Tải fine :"So_yeu_ly_lich_trich_ngang_HDQT_BKS"

Tải fine :"Phieu_bieu_quyet_cac_chi_tieu_2021"

Tải fine :"Du_thao_dieu_le_cong_ty_2021"

Tải fine :"Du_thao_nghi_quyet_DHCD_2021"

Tải fine :"Cado_Thong_Bao_Moi_Hop_DHCD_2021"

 
Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2021
Tải fine :"Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2021"
 
Nghi Quyết HĐQT về việc ĐHCĐ bất thường

Tải fine :"Nghi Quyết HĐQT về việc ĐHCĐ bất thường"

 
Công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường 2021
Tải fine "Công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường 2021"
 
Ti li?u ??i h?i ??ng c? ?ng n?m 2017
D? th?o Bin b?n ?H?C?_2017
D? th?o Ngh? Quy?t ?H?C?_2017
Cng b? thng tin ?H?C? th??ng nin 2017
Ti li?u ??i h?i ??ng c? ?ng n?m 2016
Thng bo ngy ??ng k cu?i cng (N?m 2016)
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution